Informacje na temat dofinansowania NFOŚiGW

NFOŚiGW uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.

Wysokość dotacji wynosi 45%. Z programu skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej.


Jak rozliczyć dopłatę do kolektorów z NFOŚiGW

Otrzymaną dopłatę do kolektorów z NFOŚiGW należy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Rozliczenie odbywa sie na podstawie PIT-u 8c, który NFOŚiGW przesyła do beneficjenta. Wysokość dopłaty należy wykazać na formularzu PIT-36, w części D, w polu nr 8 "Inne źródła niewymienione w punktach od 1 do 7".

Z kolei dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt .47b. W przypadku wątpliwości z jakiego źródła pochodzą dotacje z danej gminy, nalezy skontaktować się z jednostką udzielającą dotacji.

Joomla SEO powered by JoomSEF
Najnowsze pytania i odpowiedzi
Czy osoba, która jest tylko zameldowana w budynku należącym do jej rodziców, posiadająca pisemną zgodę rodziców, może wziąć kredyt z dofinansowaniem na montaż kolektorów słonecznych?

Z programu dopłat skorzystać mogą osoby  fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, tj. własność (współwłasność), wieczyste...

Czytaj więcej

ABC dopłat

Copyright (C), all rights reserved